Profil studenta

Naším cílem je zajistit studentům to nejkvalitnější prostředí, ve kterém mohou rozvíjet svůj talent, učit se novým dovednostem, inspirovat své okolí a vést jej k pochopení, že každý vyniká v něčem jiném. Důležité je, aby se naši studenti vydali tou správnou cestou. Jednoduše, aby udělali krok tím správným směrem. Proto usilujeme, aby student ZŠ Tip Toes byl:

Všestranně vzdělaný

Již J. A. Komenský usiloval o všestranný rozvoj všech studentů. Tento bod považujeme i my za velmi důležitý. Nabízíme proto obsahově zajímavou a bohatou výuku (metoda CLIL, projektová výuka, Hejného metoda apod.), díky které jsou naši studenti schopni čelit nejen akademickým výzvám, ale dokáží také řešit problémy reálného života.

Pečující

Celoročními školními akcemi (Summer/ Winter shows, školy v přírodě, Apple Harvest, Halloween aj.) podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc mezi studenty napříč všemi ročníky naší základní školy. Zapojujeme se též do mnoha dobrovolnických aktivit.

Zdvořilý a kultivovaný

Slušnost a zdvořilost je základem porozumění. Proto vedeme naše studenty ke kultivovanému projevu skrze komunikační výuku a zdvořilému chování.

Organizovaný

Naši studenti jsou od prvních ročníků motivačně zapojováni do skupinových aktivit a větších celoškolních projektů tak, aby byli schopni organizovat co nejefektivněji svou práci i čas. V naší škole se též nepoužívá zvonění, což dává vyučujícím a posléze i studentům určitý prostor pro odlišný časový management. Schopnost být organizovaný udává předpoklad pro úspěch v kariérním životě.

Inovující

Jelikož mnohdy neexistuje na problémy pouze jedna správná odpověď, motivujeme moderními přístupy k výuce (např. Hejného metodou) naše studenty, aby k řešení problémů přistupovali kreativně, diskutovali, přicházeli s inovativními nápady a hledali nové cesty.

Zodpovědný

Díky celoročním výukovým plánům a dalším formám zpětného sebehodnocení, reflexím vedeme naše studenty ke stanovování racionálních akademických cílů tak, aby jich byli schopni v budoucnu dosáhnout a uvědomovali si tak důležitost a odpovědnost za svůj vlastní postup ve vzdělání.

Houževnatý a odolný

Není důležité, jak dlouho cesta k výsledku trvala, ale jak kvalitního výsledku jsme díky ní dosáhli a co nás chyby během cesty naučily. Pomocí správně uchopené práce s chybou motivujeme naše studenty, aby předcházeli zbytečnému strachu a naopak vytrvale pokračovali v dosahování svých akademických cílů.

Samostatný

Učit studenty samostatnosti, ať už v oblasti dosahování vzdělávacích cílů či běžného školního fungování, je možné pouze v případě, že je učíme též odpovědnosti za jejich chování a dáváme jim dostatečný prostor tvořený vzájemnou důvěrou.

Do jakých oborů míří naši absolventi?

Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o. www.gjp1.cz Střední průmyslová škola stavební, Dušní, Praha1 www.spsdusni.cz
OA Praha oapraha.cz Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414 www.gcelakovice.cz/
Leonardo daVinci Academy https://www.lvacademy.cz/ Obchodní akademie Praha s. r. o. www.oapraha.cz
Obchodní akademie Praha www.oapraha.cz Gymnázium J. S. Machara https://gbl.cz/