Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů.

Plné znění GDPR je k dispozici zde.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o. (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a platnou legislativou ČR. Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými v článku 6 GDPR, tj. zejména v rámci plnění právních povinností, které se na školu vztahují, plnění smlouvy, plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je škola pověřena, pro účely oprávněných zájmů správce či třetí osoby či na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Všechny osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Bližší informace o základních aspektech zpracování osobních údajů, které probíhají v rámci činnosti školy, i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění v souladu s GDPR, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

V případě, že se na nás chcete obrátit s podnětem, dotazem či žádostí o uplatnění Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich dětí, lze tak učinit (nejlépe písemně) na níže uvedených kontaktech. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jeho vyřešení.

Kontakt na správce osobních údajů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
Sídlo: Křenecká 52, 277 14  Lhota
Zastoupena ředitelkou školy: Mgr. Jarmilou Dvořákovou
IČO: 24256510
IZO: 181 043 939
ID datové schránky: eiejfj9
E-mail: director@tiptoes.cz
Tel: +420 739 047 470

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Lenka Grygarová
Tel.: +420 721 299 331
E-mail: poverenec@tiptoes.cz

Uplatněním práv subjektů údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu dbáme na dostatečnou identifikaci a zjištění totožnosti subjektu údajů, který právo uplatňuje.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Mgr. Jarmila Dvořáková
ředitelka školy