Tip Toes Primary and Lower Secondary School

Pro studenty Tip Toes máme připraven vlastní vzdělávací program s názvem
A STEP IN THE RIGHT DIRECTION neboli KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM

O ŠKOLE TIP TOES 

Základní škola Tip Toes své studenty skvěle připravuje na pokračování ve studiu na 2. stupni, nebo na studium na víceletých gymnáziích, gymnáziích s rozšířenou výukou angličtiny, nebo bilingvních základních školách.

Vzdělávací program školy Tip Toes staví na navazujících krocích, které studenty vede od mateřské školy, až k úspěšnému ukončení studia v 9. ročníku. V rámci vzdělání klademe důraz na rozvoj dovedností, které jsou pro vzdělání zásadní, jako například komunikační, pracovní a sociální kompetence.

Žáky vedeme k spolupráci ve skupině, k tomu aby uměli ocenit sebe i své spolužáky a taky k tomu aby si uvědomovali své přednosti a pracovali na možných nedostatcích. V inspirativním prostředí se nám daří vychovávat zdravě sebevědomé žáky s aktivním přístupem ke vzdělání a schopnosti vést dialog, naslouchat a obhajovat své názory argumentací. Díky logickému a kritickému myšlení dokáží následně posoudit svůj vlastní pokrok.

Absolventi naší školy jsou zdravě sebevědomé osobnosti uvědomující si svůj vlastní potenciál s pochopením pro multikulturní společnost. Chovají se ohleduplně ke svému okolí, snaží se o zdravý životní styl, rozvíjí své zájmy a svůj čas tráví smysluplně.

REFERENCE OD RODIČŮ