Vzdělávací program základní školy

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
A STEP IN THE RIGHT DIRECTION neboli KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Náš vzdělávací program “Krok tím správným směrem” je založen na diferencované výuce žáků podle jejích talentu, nadání a zájmů se zaměřením na osvojování anglického jazyka. Ten vyučujeme metodou CLIL, kterou začínáme realizovat už od 1. ročníku a  tak tvoříme všem žákům přirozené prostředí pro výuku odborných předmětů a současně rozvíjíme jazykové dovednosti v bilingvním prostředí.

O metodě CLIL:

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. Obsahově a jazykově integrované vzdělávání) patří k trendům evropského školství a je jednou z možných metod bilingvního vzdělávání. Za zrod novodobého CLILu lze považovat novinky ve finském kurikulu v polovině devadesátých let 20. Století.

Kód oboru: 79 – 01 – C / 01 Základní škola
Program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24653/2006-24 a čj. 15 523/2007-22)

Všechny dokumenty základní školy jsou veřejně přístupné v ředitelně školy.