EU Projekty

Realizujeme projekt v rámci CLLD – OP IROP

 

Stručný popis projektu – anotace

Vybudujeme a zprovozníme učebnu přírodních věd, která zahrnuje výukový prostor (36m2) a malou laboratoř (24m2). Celková kapacita je 32 žáků. Podlahová plocha učebny je celkem 60 m2.

Co je cílem

Cílem projektu je vybudovat zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvořit podmínky pro odpovídající vzdělávání dětí v oblasti přírodních věd. V projektu máme v plánu kompletně přestavět a modernizovat dvě místnosti na specializovanou odbornou učebnu tak, aby vznikl prostor pro výuku a experimentování. Bude to moderní, standardně vybavená učebna pro přírodní vědy a práci s digitálními technologiemi, zejména pro fyziku, chemii, přírodopis, ale také se zde bude vyučovat robotika a matematika. Zejména fyzika a převážně oblast využití laserových technologií je v přímé vazbě na výzkum v prstenci kolem Prahy a specializovaná pracoviště aplikovaného výzkumu, kde mohou v budoucnu naši žáci najít uplatnění. Tohoto cíle dosáhneme realizací projektu přestavby učebny, který je přílohou žádosti o finanční prostředky IROP. Výsledkem projektu bude nová fungující odborná učebna přírodních věd s podlahovou plochou 60 m2 a kapacitou 32 žáků.

V rámci rekonstrukce dojde k plánovaným přípravným pracím ve stávajících prostorách, poté budou prostory modernizovány (povrchy, výmalba) a dále zajištěno nábytkové vybavení, IT vybavení a nakoupeny učební pomůcky.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Zvýší se kvalita výuky přírodních věd a možnosti práce se současnými digitálními technologiemi na ZŠ TipToes, zejména výuka fyziky, chemie, přírodopisu. Dojde v krátkodobém horizontu o zvýšení motivace žáků k dalšímu studiu přírodních věd – zdroj dat – statistika žáků s ohledem na zájem o další studium. Z dlouhodobého hlediska poté očekáváme větší zájem žáků a jejich rodičů o vědu a výzkum, které se realizují v prstenci kolem Prahy.

Realizujeme: Projekt pro Tip Toes r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003415 podpořený z výzvy: MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora MŠ a ZŠ (školní asistent) a na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Naše škola realizuje projekt: Tip Toes – Šablony II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010569 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na:  personální podporu, ze které budeme financovat školního asistenta po dobu realizace projektu pro MŠ a ŠD. Dále zrealizujeme projektové dny ve škole i mimo školu. Připravíme komunitně osvětová setkání a budeme pokračovat v  odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráci s rodiči  dětí v MŠ.

Novinkou je realizace šablony, kdy se využije ICT ve vzdělávání a to zvláště ve školní družině.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

plakát Tip Toes šablony