Vzdělávací program ZŠ

Tip Toes Primary pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem

´´A STEP IN THE RIGHT DIRECTION´´
nebo – li
´´KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM´´

Kód oboru: 79 – 01 – C / 01 Základní škola
Program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24653/2006-24 a čj. 15 523/2007-22)

Všechny dokumenty základní školy jsou veřejně přístupné v ředitelně školy.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

základní myšlenkou Školního vzdělávacího programu „Krok tím správným směrem“ je diferencovaná výuka žáků podle jejich talentu, nadání a zájmů se zaměřením na osvojování anglického jazyka učiteli – rodilými mluvčími metodou CLIL, která bude realizována ve výuce většiny předmětů již od 1.ročníku. Chceme vytvořit všem žákům přirozené prostředí pro výuku odborných předmětů a současně rozvíjet jazykové dovednosti v bilingvním prostředí, a to systémovými postupnými kroky, kterými je budeme provázet.

Něco málo o metodě CLIL:

CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií bilingvního vzdělávání. Za zrod metody novodobého CLILu lze považovat novinky ve finském kurikulu v polovině devadesátých let 20. století.